Euprenolepis zeta dorsal
Euprenolepis zeta dorsal

Courtesy of John LaPolla

Copyright 2009 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set