Myrmica excelsa dorsal
Myrmica excelsa dorsal

Courtesy of Seiki Yamane

Copyright 2015 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set