Myrmicaria brunnea subcarinata lateral
Myrmicaria brunnea subcarinata lateral

Courtesy of Martin Pfeiffer & NHMW

Copyright 2010 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set