Dorylus orientalis frontal
Dorylus orientalis frontal

Courtesy of Himender Bharti

Copyright 2012 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set