Logo and title of antbase.net
Eurhopalothrix elke Mezger & Pfeiffer, 2010 lateral
Eurhopalothrix elke lateral
Eurhopalothrix elke Mezger & Pfeiffer, 2010 dorsal
Eurhopalothrix elke dorsal
Eurhopalothrix elke Mezger & Pfeiffer, 2010 Label
Eurhopalothrix elke Label
Eurhopalothrix elke Mezger & Pfeiffer, 2010 frontal
Eurhopalothrix elke frontal

 

Courtesy of Institut für Experimentelle Ökologie der Tiere, Universität Ulm