Amblyopone australis Erichson, 1842
Amblyopone australis Erichson, 1842 lateral
Amblyopone australis Erichson, 1842 lateral
dorsal
Amblyopone australis Erichson, 1842 dorsal

Amblyopone australis Erichson, 1842 label
Amblyopone
Amblyopone australis Erichson, 1842 frontal
Courtesy of ABNC